• Ad not found

خطر انقراض اسب ترکمن


اكنون نسل اسب اصیل ترکمن که روزگاراني در هوش و اصالت، نجابت ، قدرت و مقاومت سرآمد بود، رو به انقراض است .

اکنون کارایی این نژاد اصیل به برخی مراسم عروسی ترکمنها بعنوان ماشینی برای نوعروسان محدود شده و دیگر کارایی سابق را ندارد.

به گزارش مهر، اسب اصیل ترکمن با گوشهای بلند و متحرک، سینه فراخ ، مفاصل قوی، سمهای محکم و تحمل حرکات سنگین ورزشی اکنون بندرت در گوشه کنار گلستان دیده می شود.

کهر، نیله، کرنگ، سمند و قره کهر از رنگ های اصلی این نژاد بوده و نژادهای شناخته شده از اسب ترکمن در سه گروه یموت، آخال، چناران (مخلوط از تلاقی اسب ترکمن و عرب) دسته بندی شده اند.

اگرچه صادرات این اسب به خارج از کشور ممنوع است اما واردات اسبهایی از کشورهای پاکستان و انگلیس در دهه های ۴۰ به بعد، نسل این اسب زیبا و منحصر بفرد را همچون گاوهای نژاد بومی مان که با نژادهای وارداتی آمیخته و سپس نابود شد در کشور به مخاطره انداخته است.