• Ad not found

شکار ماهی توسط عنکبوت


شکار ماهی توسط عنکبوت

عنکبوتی که ماهی با ۵ برابر حجم خودش را شکار می کتد

عنکبوتها می توانند طعمه ای تا ۵ برابر حجم خود را شکار کنند

این عنکبوتها در همه قاره ها بجز قطب جنوب وجود دارد.