• Ad not found

طوطی ها باندازه کودک ۳ ساله انسان می فهمند


دیده بان حقوق حیوانات: طوطیها قادرند نتیجه گیریهایی را در خصوص امکان یافتن غذا نه فقط از روی سرنخهای مرتبط با مکان آن، بلکه در غیاب این سرنخها صورت دهند.

به گزارش ایسنا، این توانایی پیشتر فقط در انسانها و میمونها مشاهده شده بود.

محققان دانشگاه وین در مطالعه ای ، طوطیهای خاکستری آفریقایی (کاسکو ها) را بررسی کردند. آنها تواناییهای استدلالی شش پرنده را با تکان دادن جعبه های خالی و جعبه های پر از گردو آزمودند، به طوری که طوطیها توانستند صدای ناشی از گردوهای داخل جعبه را بشنوند. این کاسکوها مجبور بودند تشخیص دهند که آیا صدا نشان دهنده غذا است و آیا نبود صدا در یک جعبه به معنای وجود این غذا در جعبه دیگری است.این چالشی است که حتی کودکان انسان نیز تا سن سه سالگی نمیتوانند آن را استدلال کنند. نتایج حاصل نشان داد که این طوطیها دارای درک مفهوم علیت و استفاده از آن در استدلال کردن در مورد جهان هستند.

در این آزمایش ، طوطیها توانستند به درستی مشخص کنند که جعبه پر سر و صدا جعبه پر از گردو بود. هنگامی که پرندگان در معرض جعبه ای که به هنگام تکان دادن هیچ صدایی تولید نکرد، قرار گرفتند، به طور مکرر جعبه دیگر را انتخاب کردند؛ زیرا استدلال کرده بودند که آن باید پر باشد.
نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است که طوطیها قادر به قضاوت کردن بر اساس صدا و تصویر هستند.
دانشمندان همچنین آزمایشات مشابهی را با طیف وسیعی از حرکات و ترکیب تکان دادن و صدا انجام دادند و باز هم به نتایج مزبور دست یافتند.
به گفته «کریستیان اشلوگل» از دانشگاه وین، مهمترین نکته این است که هوش بالاتر مولفه ای نیست که به طور آنی تکامل یافته باشد و این که مهارتهای شناختی قابل مقایسه چندین بار و به طور مشابه در گونه های دارای خویشاوندی دور از قبیل پرندگان و پستانداران تکامل یافته است.
منبع: http://birdsland.ir