• Ad

بیانیه جهانی حقوق حیوانات


بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر اریس اعلان گردید. مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد.

۱  –  تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن هستند. این حقوق مساوی است و گونه‌های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.
۲ –  به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.
۳ – با حیوانات نباید بد و  بیرحمانه رفتار شود. اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید سریع، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد. با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود.
۴-  حیوانات وحشی حق زندگی و تولید مثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند. محرومیت طولانی مدت از آزادی برای حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از حیوانات وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است.
۵-  حیواناتی که توسط انسان نگهداری می شوند باید به شایستگی  مراقبت گردند. حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید بطور غیر منصفانه‌ای ترک و یا کشته شوند.  در  نمایشها و فیلمهایی که حیوانات در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هرخشونتی باشد.
۶- هرگونه آزمایش زجرآور بر روی حیوانات چه بصورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می‌گردد.
۷- هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد، یا هرگونه تصمیمی که منجربه این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می‌گردد.
۸- هر گونه عمل مغایر با بقای گونه‌های حیوانات وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منجر به این امر گردد، کشتار دسته جمعی تلقی می‌گردد. کشتار حیوانات وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاههایشان قتل عام محسوب می‌گردد.
۹- شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می‌شود. محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمانهای دولتی است.
۱۰- مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی به کودکان، مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات کردن و درک حیوانات  هستند.