• Ad

کشتار سگها در چیندر اواخر ماه ژوئن سال ٢٠٠٦، پس از آنکه سه نفر بر اثر بیماری هاری در گذشتند، مردم شهرستانهای استان یون نان در جنوب غربی چین، تعداد بسیار زیادی سگ را به ضرب چماق کشتند.

به گزارش  شانگهای دیلی ، مردم سگها را در حالیکه کنار صاحبانشان راه می رفتند، می گرفتند و در همان محل با ضربه های چماق می کشتند. این کشتار وسیع پنج روز بطول انجامید.

حتی روزنامه دولتی  لگال دیلی،  این کشتار را به عنوان راهی فوق العاده ناهنجار، سنگدلانه و بی فایده از طرف دولت ، برای مقابله با بیماری های همه گیر محکوم کرد.